business

Ogólne Warunki Handlowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży (OWU) obowiązujących od dnia 01 stycznia 2019 r. wkradła się oczywista omyłka pisarska, otóż treść postanowienia § 9 pkt 13 OWU prawidłowo powinna mieć następujące brzmienie:

„Odbiorca zobowiązuje się do doręczenia ROTO przy zawieraniu umowy oryginałów – prawidłowo wypełnionych i podpisanych (czytelnie) przez każdą z osób fizycznych, o których mowa w § 9 pkt 1 OWU powyżej – innych niż Dostawca – oświadczeń według wzoru znajdującego się na stronie internetowej ROTO. W przypadku wskazania ROTO ww. osób (w dowolnej formie) w trakcie realizacji umowy, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio, przy czym termin doręczenia wynosi 7 dni i liczony jest każdorazowo od dnia wskazania ww. osób".

pdf
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży (OWU) 2019
pdf, 3 MB
autorenew